Tanári kar – Učiteľský zbor 2020/2021

  Vezetéknév, keresztnév /
Priezvisko a meno
Tantárgy – Predmet
1. Pomichal Mária, Mgr.,  Geográfia
Igazgató / riaditeľ
2.  Bogárová Oľga,Mgr. Alsó tagozat / I. stupeň
Osztályfőnök /tr.učiteľka:
I.A osztály /trieda
3. Borik Adriana, Mgr Alsó tagozat / I.stupeň, Módszertani vezető / Vedúca MZ
Osztályfőnök / tr. učiteľka:
IV.A osztály/trieda
4. Horváth Edina, Mgr.

Testnevelés, polgári nevelés, képzőművészeti nevelés, technika, etika / Telesná a športová výchova,  občianská výchova, výtvarná výchova, technika, etika

osztályfőnök / tr.učiteľka:
VII.A. osztály / trieda
 
5. Kajtár Karol, Mgr., Kémia, fizika / chémia, fyzika

tanító / učiteľ
Módszertani vezető: természettudományi tantárgyak / Vedúci PK prírodovedných predmetov

6. Katková Mária, Mgr. Alsó tagozat / I. stupeň, Vallási nevelés /Náboženská výchova
Osztályfőnök / tr. učiteľka:
III. A osztály/trieda
 
7. Kluková Margaréta, Mgr.  Matematika, zenei nevelés /Matematika, hudobná výchova
tanító / učiteľ
8. Macsiczová Emőke, Mgr.

Szlovák nyelv és szlovák irodalom / Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Képzőművészeti nevelés/ Výtvarná výchova

Módszertani vezető: társadalomtudományi tantárgyak / Vedúca PK spoločenskovedných predmetov

Osztályfőnök / tr. učiteľka:
IX.A osztály/trieda
nevelési tanácsadó/
výchovný poradca
9. Méryová Tímea, Mgr. Angol nyelv, vallási nevelés, technika /Anglický jazyk, náboženská výchova, technika
tanító / učiteľ
 
10. Nagyová Gabriela, Mgr. Szlovák nyelv és irodalom /Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Napközi otthon 1. csoport/ Školský klub detí 1. skupina
Osztályfőnök / tr. učiteľka:
VIII.A osztály/trieda
11. Nagyová Evelina, Mgr. Magyar nyelv és irodalom, történelem, polgári nevelés, technika / Maďarský jazyk a literatúra, dejepis, občianská náuka, technika
Osztályfőnök / tr. učiteľka:
VI.A osztály/trieda
12. Oros Éva, Mgr.
Osztályfőnök / tr. učiteľka:
V.A osztály/trieda
Magyar nyelv és irodalom, biológia, természetismeret, polgári nevelés, technika / Maďarský jazyk a literatúra, biológia, prírodoveda, občianska náuka, technika
13.

Sándor Tibor, Mgr.,
tanító /učiteľ

Matematika, informatika, technika 
14. Simonics Zuzana, Mgr.
Osztályfőnök / tr. učiteľka:
II. A osztály/trieda
Alsó tagozat, informatika / I. stupeň, informatika
15. Mikócziová Erika,
nevelőnő / vychovávateľka
Napközi otthon 2. csoport/ Školský klub detí 2. skupina
16. Valacsayová Oľga,
nevelőnő / vychovávateľka,  aszisztens/asistent učiteľa
Napközi otthon 3. csoport/ Školský klub detí 3. skupina

Prejsť na začiatok