Tanári kar – Učiteľský zbor

  Vezetéknév, keresztnév / Priezvisko a meno Tantárgy – Predmet
1. Pomichal Mária, Mgr.,  Geográfia
Igazgató / riaditeľ
2. Simonics Zuzana, Mgr.  Alsó tagozat / I. stupeň, Informatika
Osztályfőnök /tr.učiteľka: I.A osztály /trieda
3. Katková Mária, Mgr. Alsó tagozat / I.stupeň, Vallási nevelés /Náboženská výchova
Osztályfőnök / tr. učiteľka: II.A osztály/trieda
4. Borik Adriana, Mgr Alsó tagozat / I. stupeň, Angol nyelv / anglický jazyk
osztályfőnök / tr.učiteľka: III.A. osztály / trieda
Módszertani vezető / Vedúca MZ
5. Bogárová Oľga,Mgr. Alsó tagozat / I. stupeň
Osztályfőnök / tr. učiteľka: VI.A. osztály/trieda
6. Nagyová Evelina, Mgr.  
Osztályfőnök / tr. učiteľka: V.A osztály/trieda Magyar nyelv és irodalom, történelem / Maďarský jazyk a literatúra, dejepis, Informatika
7. Horváth Edina, Mgr. Testnevelés, zenei nevelés, polgári nevelés, etika / Telesná výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova, občianská výchova, etika
Osztályfőnök / tr. učiteľka:VI.A osztály/trieda
8. Nagyová Gabriela, Mgr. Szlovák nyelv és szlovák irodalom / Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Napközi otthon 1. csoport- Školský klub detí 1. skupina
koordinátor environmentálnej výchovy a protidrogovej prevencie
Osztályfőnök / tr. učiteľka: VII.A osztály/trieda
nevelőnő / vychovávateľka
9. Macsiczová Emőke, Mgr. Szlovák nyelv és szlovák irodalom, képzőművészeti nevelés, nevelési tanácsadó / Slovenský jazyk a slovenská literatúra,  výtvarná výchova,výchovný poradca
Osztályfőnök/ tr. učiteľka: VIII.A osztály/trieda
Módszertani vezető: társadalomtudományi tantárgyak / Vedúca PK spoločenskovedných predmetov
10. Méryová Tímea, Mgr. Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, polgári nevelés, képzőművészeti nevelés, informatika / Maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk, občianska výchova, výtvarná výchova, informatika
Osztályfőnök / tr. učiteľka: IX.A osztály/trieda
11. Kajtár Karol, Mgr.,
tanító / učiteľ
Kémia, biológia / chémia, biológia
Módszertani vezető: természettudományi tantárgyak / Vedúci PK prírodovedných predmetov
12. Wimmer Karol, Mgr.,
tanító /učiteľ
Angol nyelv, technika/ anglický jazyk, technika
13. Bodóová Mária, Mgr.,
hitoktató /katechétka
Vallási nevelés / náboženská výchova
14. Sándor Tibor, Mgr.,
tanító /učiteľ
Matematika
15. Mikócziová Erika,
nevelőnő / vychovávateľka
Napközi otthon 2. csoport/ Školský klub detí 2. skupina
16. Valacsayová Oľga,
nevelőnő / vychovávateľka,  aszisztens/asistent učiteľa
NapA2:C35közi otthon 3. csoport/ Školský klub detí 3. skupina
Prejsť na začiatok